مبلغ 500 هزار تومان

تا تاریخ 1 تیر ماه

دانشجویان ، مبلغ 350 هزار تومان

تا تاریخ 1 تیر ماه