سپتامبر 20, 2021

تحلیل آماری

رشد 140 درصدی بازدیدکنندگان فارمکس در دومین دوره

دبیرخانه جشنواره بین المللی فارمکس در دوره های گذشته با نظرسنجی از بازدیدکنندگان این رویداد، به تجزیه و تحلیل آماری بازدیدکنندگان رویداد پرداخته است.  نمودار بازدیدکنندگان بر اساس جایگاه شغلی در دوره اول نشان می دهد 1331 نفر از نمایشگاه فارماپک 2019 کیش بازدید نمودند که از این تعداد 38% ... ادامه مطلب