syndicate
foodanddrug
پنج شنبه, 24 مهر 1399 12:54

متر موفقیت نمایشگاههای تخصصی چیست؟

بیش از 900میلیارد تومان عقد قرار داد در ارزیابی اولیه نمایشگاه فارمکس 2020

‎در ارزیابی که توسط دبیرخانه نمایشگاه فارمکس 2020 از برخی غرفه داران به عمل آمد تا انتهای روز دوم نمایشگاه بالغ بر 900 میلیارد تومان قرارداد در نمایشگاه فارمکس عقد شده است

‎این مبالغ فارغ از ارزیابی نهایی و قرارهای آتی نمایشگاه است