مخاطبان نمایشگاه

بازدیدکنندگان این نمایشگاه که از ایران و سایر کشورهای دنیا هستند، در حوزه‌های مختلف دارویی فعالیت دارند و بخش عمده آن‌ها را شرکت‌های داروسازی تشکیل می‌دهند.

دیگر مخاطبان نمایشگاه در بخش‌های زیر فعالیت می‌کنند: