فرم ثبت‌نام کارگاه

اطلاعات فردی
فیلد اجباری

عیناً در گواهینامه درج خواهد شد.

فقط لاتین

عیناً در گواهینامه درج خواهد شد.

فیلد اجباری

نامعتبر

انتخاب کارگاه
کارگاه‌های روز اول

Invalid Input

مدرس: دکتر معصومه کنعانی
تاریخ و زمان: سه‌شنبه ۱۰ تیر ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۳۰
سالن همایش


Invalid Input

مدرس: آقای علی دسترس
تاریخ و زمان: سه‌شنبه ۱۰ تیر ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰
سالن Show Case


Invalid Input

مدرس: آقای یوسف شلاگه
تاریخ و زمان: سه‌شنبه ۱۰ تیر ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
سالن Show Case


Invalid Input

مدرس: دکتر محمد بقایی
تاریخ و زمان: چهارشنبه 11 تیر ساعت 12:00 الی 14:00
سالن هگمتانه

کارگاه‌های روز دوم

Invalid Input

مدرس: دکتر محمد پیرورام
تاریخ و زمان: چهارشنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰
سالن Show Case


Invalid Input

مدرس: دکتر رامونا اجتماعی
تاریخ و زمان: چهارشنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰
سالن Show Case


Invalid Input

مدرس: آقای ابوالفضل ایمنی
تاریخ و زمان: چهارشنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰
سالن Show Case


Invalid Input

مدرس: دکتر فرشاد نورایی
تاریخ و زمان: چهارشنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰
سالن حافظ


Invalid Input

مدرس: مهندس نازنین کاووسی
تاریخ و زمان: چهارشنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
سالن Show Case


Invalid Input

مدرس: دکتر ایمان ایرانمنش
تاریخ و زمان: چهارشنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰
سالن حافظ


Invalid Input

مدرس: دکتر فاطمه فرجادمند
تاریخ و زمان: چهارشنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
سالن حافظ

کارگاه‌های روز سوم

Invalid Input

مدرس: مهندس وزیری‌زاده
تاریخ و زمان: پنجشنبه ۱۲ تیر ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰
سالن Show Case


Invalid Input

مدرس: دکتر رضوانفر
تاریخ و زمان: پنجشنبه ۱۲ تیر ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰
سالن Show Case


Invalid Input

مدرس: -
تاریخ و زمان: پنجشنبه ۱۲ تیر ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰
سالن Show Case

با عنایت به تغییر زمان نمایشگاه و شرایط بهداشتی رعایت شده در رویدادها تمامی کارگاهها با ۵۰٪ ظرفیت برگزار میگردد

در همین راستا خواهشمند است فقط عزیزانی که از حضور خود اطمینان دارند ثبت نام خود را نهایی نمایند

با توجه به حمایت جذب شده در قسمت کارگاهها تمامی کارگاهها رایگان می باشند